સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ રેડિયો સ્ટેશન કયા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું ?

અમદાવાદ
રાજકોટ
વડોદરા
અમરેલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયા સ્થળે પંચાયતન મંદિર આવેલા છે ?
૧. ખેડાવાડા, સાબરકાંઠા
૨. આસોડા, મહેસાણા
૩. દાવડ, મહેસાણા

માત્ર ૧,૨
૧,૨,૩
માત્ર ૧,૩
માત્ર ૨,૩

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ATM નું આખું નામ શું છે ?

એની ટાઈમ મની
ઓટોમેટિક ટેલર મશીન
ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન
ઓલ ટાઈમ મની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી કઈ સંખ્યા "ગૃહ મંત્રાલય" હેઠળ કામગીરી કરે છે ?

નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ (NSG)
આપેલ તમામ
ઈન્ડો ટિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP)
બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ (BSF)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP