સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વોરંટ કેસ એટલે ?

ફાંસીની સજાને પાત્ર ગુનો
ફાંસી, આજીવન કેદ કે બે વર્ષથી વધુ સજાને પાત્ર ગુનો
આજીવન કેદને પાત્ર ગુનો
7 વર્ષથી વધુ સજાને પાત્ર ગુનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP