ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
સ્રગ્ધરા છંદ માં કેટલા આક્ષે યતિ આવે છે ?

આઠમ અને દસમા
આ પૈકી કૌઈ નહિ
દસમા અને બારમા
સાતમા અને ચૌદમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP