એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કંપની ઓડિટરને નીચેનામાંથી શું તપાસવાનો અધિકાર છે

કાયદાકીય અને આંકડાકીય માહિતી અંગેના ચોપડા
કંપનીના હિસાબી ચોપડા અને વાઉચર
આપેલ તમામ
કંપનીના પડતર અંગેના ચોપડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રાજ્યના હિસાબો સંબંધે ભારતના કંટ્રોલર અને ઓડીટર જનરલના રીપોર્ટો રાજ્યના રાજ્યપાલ સમક્ષ રજૂ કરવા અને રાજ્ય વિધાનમંડળ સમક્ષ મુકવાની જોગવાઈ બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ છે ?

150
151 (2)
151(1)
148

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP