કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
કનુભાઈ બપોરે જમતા નથી.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
દાદાની વાતો સાંભળવાની બહુ મજા આવતી.

ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
એક અદ્રશ્ય શક્તિ અને ઉત્સાહથી ઊભરાઈ ગયો હતો.

આજ્ઞાર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મેં બધુ વાળીને સાફ કર્યું.

ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
'ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી ફૂલોને હું ખરતા જોઉં છું.'

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'બકો ઊભો થયો ને રડવા લાગ્યો.' કૃદંત ઓળખાવો.

ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP