કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
પ્રજવલ ગોધરા આવનાર છે.

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મેં બધુ વાળીને સાફ કર્યું.

ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'બહાર મેળો લાગેલો હતો.' 'લાગેલો' - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
કંચને ટાઈમટેબલ બનાવેલ હતું.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'ઊગતાં સૂરજને સહુ કોઈ પૂજે' કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'કુસંપ સામે લડવાનું છે' : લડવાનું - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વિધ્યર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP