સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કયા ખનીજનો ઉપયોગ રાસાયણિક ખાતરો, કાચ, રંગ અને જંતુનાશક દવાઓ બનાવવાના કારખાનામાં કરવામાં આવે છે ?

જસત
ચિરોડી
ડોલોમાઈટ
અકીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભોપાલ શહેરમાં 1984માં થયેલ વાયુ ગળતર અકસ્માતમાં આ ઝેરી વાયુ જવાબદાર હતો ?

કલોરીન
ક્લોરોહેક્ઝા મિથેન
એમોનિયા
મિથાઈલ આઈસોસાયનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP