ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

મંત્ર, મુગ્ધ, મુદ્દલ, મુહૂર્ત
મુદ્દલ, મુહૂર્ત, મુગ્ધ, મંત્ર
મુદ્દલ, મુગ્ધ, મુહૂર્ત, મંત્ર
મંત્ર, મુદ્દલ, મુહુર્ત, મુગ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'એક કાંકરે બે પક્ષી મારવા' કહેવતનો અર્થ જણાવો.

કાંકરાથી બે પક્ષીનો પ્રાણ લેવો
એક પ્રયાસે બે કાર્યો સિદ્ધ થવા
કાર્ય સિદ્ધ ન થાય માટે પથ્થર મારવો
સફળતા ન મળે એટલે પક્ષીને મારવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વાક્યોમાંથી નિષેધ વાક્ય ઓળખી બતાવો.

કોઈ સારા માણસને પૂછો
એ તમને પત્ર લખશે
પહેલાં તમે એની સાથે બોલતા નહીં
ઝાડ પરથી પક્ષી ઊડી ગયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP