ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સિન્ધૂર્મિ' શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો.

સીન્ધુ + ઊર્મિ
સિન્ધૂ + ઊર્મિ
સિન્ધુ + ઉર્મિ
સિન્ધુ + ઊર્મિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઈન્દિરા પાણી રેડે છે - કર્મણી વાક્યરચના દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈન્દિરા પાણી રેડે
ઈન્દિરા પાણી રેડાવે છે
ઈન્દિરાથી પાણી રેડાય છે
ઈન્દિરાને પાણી રેડવું છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

ચંદ્ર, ચક્ર, ચક્કી, ચાવી, ચર્ચા
ચક્ર, ચક્કી, ચર્ચા, ચાવી, ચંદ્ર
ચર્ચા, ચક્ર, ચક્કી, ચંદ્ર, ચાવી
ચક્કી, ચક્ર, ચર્ચા, ચંદ્ર, ચાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP