ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

તેમના અંતરની દુઆ એ જ મારું સાચું ને પૂરું વળતર છે.
મારી અંતરની દુઆ પૂરું વળતર છે મારું એ જ છે.
દુઆ તેમના એ જ સાચું ને પૂરું વળતર છે અંતરની
સાચું વળતર છે અંતરની દુઆ પૂરું અંતરની એ જ મારી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'આતુર થવું' માટે કયો રૂઢિપ્રયોગ યોગ્ય છે?

તાસીરો બોલી રહેવો
ઓછાવાના કરવાં
તલપાપડ થઈ રહેવું
કળ વળવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP