શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય
નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP