શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ
નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP