શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ
નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP