શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય
નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP