ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"ઉત્તરોત્તર" શબ્દની સંધિ નીચેનામાંથી કઈ સાચી છે ?

ઉત્તર + ઔત્તર
ઉત્તર + ઉત્તર
ઉત્તરો + અત્તર
ઉત્તરો + ત્ + તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘નવ કરશો કોઈ શોક રસિકડાં‘ - રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

પ્રમાણવાચક
નકારવાચક
નિષેધવાચક
નકારવાચક અને નિષેધવાચક બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગુજરાતી ભાષામાં નીચેનામાંથી કયો પદક્રમ વ્યવહારમાં વધુ વપરાશમાં છે ?

કર્મ-ક્રિયાપદ-કર્તા
કર્તા-કર્મ-ક્રિયાપદ
કર્તા-ક્રિયાપદ-કર્મ
ક્રિયાપદ-કર્મ-કર્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP