અલંકાર
નીચે આપેલા વાક્યનો અલંકારનો પ્રકાર જણાવો.
કૈ કેટલાયે રંગ હું તો ઘોળું, કે મન મારું ભોળું ભોળું

અંત્યાનુપ્રાસ
યમક
આંતરપ્રાસ
ઉત્પ્રેક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP