ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

દવા - દવાઈ
કુશળ - કુશળતા
મધુર - માધુર્ય
લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આકાંશાથી સાવરે પડી જવાયું.’ - આ વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.

કર્મણિ વાક્ય ન બને.
આકાંશાને પડવું હતું.
આકાંશા સવારે પડી ગઈ.
આકાંશા સવારે પડશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP