વિશ્વની ભૂગોળ (Geography of the world)
પૃથ્વીની સમગ્રપણે સરાસરી ઘનતા કેટલી છે ?

5.5 ગ્રામ / સે.મી.³
2.7 ગ્રામ / સે.મી.³
16.0 ગ્રામ / સે.મી.³
3.0 ગ્રામ / સે.મી.³

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વની ભૂગોળ (Geography of the world)
સમુદ્રમાં નીચેના પૈકી કયો ક્ષાર મહત્તમ હોય છે ?

પોટેશિયમ સલ્ફેટ
કેલ્શિયમ સલ્ફેટ
મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ
મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP