વિશ્વની ભૂગોળ (Geography of the world)
પૃથ્વીની સમગ્રપણે સરાસરી ઘનતા કેટલી છે ?

3.0 ગ્રામ / સે.મી.³
5.5 ગ્રામ / સે.મી.³
16.0 ગ્રામ / સે.મી.³
2.7 ગ્રામ / સે.મી.³

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વની ભૂગોળ (Geography of the world)
સમુદ્રમાં નીચેના પૈકી કયો ક્ષાર મહત્તમ હોય છે ?

મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ
પોટેશિયમ સલ્ફેટ
મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ
કેલ્શિયમ સલ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP