ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
માણસનું મન અર્થાત્ અહીં-તહીં ભમતો પવન. - અહીં રહેલ ‘અર્થાત્’ સંયોજકનાં પ્રકાર જણાવો.

વિરોધવાચક
પર્યાયવાચક
અવતરણવાચક
વિકલ્પવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

અવાજ કરે છે વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ.
સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે વાસણો.
વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે.
વાસણો અવાજ કરે છે સાનુકૂળતા મુજબ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP