ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

ઈમાન- પ્રમાણિકતા
આગલું-ઝભલું
ઈનામ-બક્ષિસ
આગલું-આંગળુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
'ઉપકારમાં ઉપકાર કરવી એ તો વેવાર થઈ કહેવાય.'

ઉપકાર પર ઉપકાર કરવો એ તો વ્યવહાર થયો કહેવાય.
ઉપકાર પર ઉપકાર કરવો ઈતો વ્યવહાર થયો કહેવાય.
ઉપકારની પર ઉપકાર કરવો એ તો વ્યવહાર થયો કહેવાય.
ઉપકાર ઉપર ઉપકાર કરવો એ તો વ્યવહાર કહેવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP