કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક હાથની આંગળી, નાની શું ને મોટી શું ?

માણસની આંગળીઓ સરખી હોતી નથી.
હાથમાં તાકાત હોય તો જીવન સુધરે.
એક જ સંબંધના માણસો વચ્ચે ભેદભાવ કેવી રીતે હોય ?
સહકારથી કામ કરતાં સિદ્ધિ બેવડાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
ઘેટી ચરવા ગઈને ઊન મૂકીને આવી

થોડોક ફાયદો મેળવવાં જતાં મોટી હાનિ વેઠવી
ઘેટીને બહાર ચરવા ના મોકલાય
ઊન ખૂબજ મૂલ્યવાન હોય છે
સામે ચાલીને આવતો ફાયદો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક નર હજાર હુન્નર

માણસ છે તો હજાર કામ મળી રહેશે
એકસમાન વર્તાવ દાખવે
એકલા રહેવા કરતાં કોઈની સોબત સારી
માણસને મહેનત ગમતી નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બહેડાં ખાવાં ને જાયફળનો કેફ રાખવો.

પરાધીન રહીને આશા રાખવી
જુદાં જુદાં બહાના બતાવવા
ગરીબ હોવા છતાં વૈભવનાં સ્વપ્ન જોવાં
ભૂખ આગળ બધાં દુઃખ ગૌણ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બાર ભૈયાને તેર ચોકા

મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ થવું
સુમેળના અભાવે કામ સિદ્ધ ન થાય
જૂથ નાનું હોય પણ મતભેદ ઘણાં હોય
શકિતશાળી હોય તેને વધુ લાભ મળે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP