કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક હાથની આંગળી, નાની શું ને મોટી શું ?

હાથમાં તાકાત હોય તો જીવન સુધરે.
સહકારથી કામ કરતાં સિદ્ધિ બેવડાય.
માણસની આંગળીઓ સરખી હોતી નથી.
એક જ સંબંધના માણસો વચ્ચે ભેદભાવ કેવી રીતે હોય ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
ઘેટી ચરવા ગઈને ઊન મૂકીને આવી

ઊન ખૂબજ મૂલ્યવાન હોય છે
થોડોક ફાયદો મેળવવાં જતાં મોટી હાનિ વેઠવી
ઘેટીને બહાર ચરવા ના મોકલાય
સામે ચાલીને આવતો ફાયદો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક નર હજાર હુન્નર

માણસ છે તો હજાર કામ મળી રહેશે
એકસમાન વર્તાવ દાખવે
માણસને મહેનત ગમતી નથી
એકલા રહેવા કરતાં કોઈની સોબત સારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બહેડાં ખાવાં ને જાયફળનો કેફ રાખવો.

પરાધીન રહીને આશા રાખવી
ભૂખ આગળ બધાં દુઃખ ગૌણ છે
જુદાં જુદાં બહાના બતાવવા
ગરીબ હોવા છતાં વૈભવનાં સ્વપ્ન જોવાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બાર ભૈયાને તેર ચોકા

મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ થવું
શકિતશાળી હોય તેને વધુ લાભ મળે
જૂથ નાનું હોય પણ મતભેદ ઘણાં હોય
સુમેળના અભાવે કામ સિદ્ધ ન થાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP