કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક હાથની આંગળી, નાની શું ને મોટી શું ?

સહકારથી કામ કરતાં સિદ્ધિ બેવડાય.
માણસની આંગળીઓ સરખી હોતી નથી.
હાથમાં તાકાત હોય તો જીવન સુધરે.
એક જ સંબંધના માણસો વચ્ચે ભેદભાવ કેવી રીતે હોય ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
ઘેટી ચરવા ગઈને ઊન મૂકીને આવી

ઘેટીને બહાર ચરવા ના મોકલાય
થોડોક ફાયદો મેળવવાં જતાં મોટી હાનિ વેઠવી
સામે ચાલીને આવતો ફાયદો
ઊન ખૂબજ મૂલ્યવાન હોય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક નર હજાર હુન્નર

એકલા રહેવા કરતાં કોઈની સોબત સારી
માણસ છે તો હજાર કામ મળી રહેશે
માણસને મહેનત ગમતી નથી
એકસમાન વર્તાવ દાખવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બહેડાં ખાવાં ને જાયફળનો કેફ રાખવો.

ભૂખ આગળ બધાં દુઃખ ગૌણ છે
પરાધીન રહીને આશા રાખવી
જુદાં જુદાં બહાના બતાવવા
ગરીબ હોવા છતાં વૈભવનાં સ્વપ્ન જોવાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બાર ભૈયાને તેર ચોકા

જૂથ નાનું હોય પણ મતભેદ ઘણાં હોય
મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ થવું
સુમેળના અભાવે કામ સિદ્ધ ન થાય
શકિતશાળી હોય તેને વધુ લાભ મળે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP