કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક હાથની આંગળી, નાની શું ને મોટી શું ?

એક જ સંબંધના માણસો વચ્ચે ભેદભાવ કેવી રીતે હોય ?
હાથમાં તાકાત હોય તો જીવન સુધરે.
સહકારથી કામ કરતાં સિદ્ધિ બેવડાય.
માણસની આંગળીઓ સરખી હોતી નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
ઘેટી ચરવા ગઈને ઊન મૂકીને આવી

ઘેટીને બહાર ચરવા ના મોકલાય
થોડોક ફાયદો મેળવવાં જતાં મોટી હાનિ વેઠવી
ઊન ખૂબજ મૂલ્યવાન હોય છે
સામે ચાલીને આવતો ફાયદો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક નર હજાર હુન્નર

માણસને મહેનત ગમતી નથી
માણસ છે તો હજાર કામ મળી રહેશે
એકલા રહેવા કરતાં કોઈની સોબત સારી
એકસમાન વર્તાવ દાખવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બહેડાં ખાવાં ને જાયફળનો કેફ રાખવો.

ગરીબ હોવા છતાં વૈભવનાં સ્વપ્ન જોવાં
પરાધીન રહીને આશા રાખવી
ભૂખ આગળ બધાં દુઃખ ગૌણ છે
જુદાં જુદાં બહાના બતાવવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બાર ભૈયાને તેર ચોકા

સુમેળના અભાવે કામ સિદ્ધ ન થાય
મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ થવું
શકિતશાળી હોય તેને વધુ લાભ મળે
જૂથ નાનું હોય પણ મતભેદ ઘણાં હોય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP