ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
છંદ ઓળખાવો.
'ચોમાસું તો ખાસું ખૂબ, દીસે દુનિયા ડૂબાડૂબ,
લોક ઉચારે રાગ મલાર, ખેતર વાવે ખેતીકાર.'

શિખરિણી
ચોપાઈ
દોહરો
અનુષ્ટુપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મોરચો સંભાળવો-એટલે

વિરોધ પ્રદર્શન કરવું
સ્થળ છોડી દેવું
આગેવાની લેવી
આંદોલન કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP