કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ પરથી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે ?

ઈ-ટેર્
ઈ-બીઝનેસ
ઈ-કોમર્સ
ઈ-સેવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP