કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ પરથી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે ?

ઈ-કોમર્સ
ઈ-સેવર
ઈ-ટેર્
ઈ-બીઝનેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

I અને II
II અને IV
માત્ર IV
II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન
એમ.એસ. એક્સેસ
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. આઉટલુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં શેનો ઉપયોગ થતો હતો ?

વેક્યૂમ ટ્યુબ
IC
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ટ્રાન્ઝિસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP