ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

કુશળ - કુશળતા
દવા - દવાઈ
લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ
મધુર - માધુર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા સામાસિક શબ્દો અને તેના સમાસોના જોડકામાં કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?

સોનામહોર - દ્વંદ્વ
મહાસિદ્ધિ - કર્મધારય
ગૌરવપ્રદ - ઉપપદ
જકાતનાકું - મધ્યમપદલોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP