ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્ષમા

ક + ષ + અ + મ + આ
ક્ + શ્ + અ + મ્ + આ
ક + ક્ષ્ + મ્ + આ
ક્ + ષ્ + અ + મ્ + આ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું છે ?

રાવ કરવી - પ્રશંસા કરવી
બીડું ઝડપવું - પડકાર ઝીલવો
લાલપીળા થવું - ખૂબ હસવું
વિસ્મૃતિ થવી - યાદ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘તારા પ્રવાસ માટે મોટરસાઇકલ/કાર/બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.' - આ વાક્યમાં કયું વિરામચિહ્ન મુકાયું છે ?

પ્રશ્નાર્થચિહ્ન
કાકપદ
તિર્યકરેખા
એજનચિહ્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આરવ હસ્યો, હસીને નાચતો-નાચતો સૂઈ ગયો. - વાક્યમાં કયું કૃદંત નથી ?

વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP