કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

વોર્મ બુટિગ
શટ ડાઉન
લોગિગ ઓફ
કોલ્ડ બુટિગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP