સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયો નામાનો લાભ છે ?

તે પદ્ધતિસરની માહિતી રાખવામાં મદદ કરે છે
તે ધંધાનો કાયમી પુરાવો રજૂ કરે છે
તે અંગત પૂર્વગ્રહોની અસર પામે છે
તે વિશ્વાસપાત્ર પુરાવો ઊભો કરવાનું કાર્ય કરે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો નામાનો લાભ નથી ?

મૌખિક વ્યવહારનું લેખિત સ્વરૂપ રૂપાંતર છે
ધંધાનું મૂલ્ય (કિંમત) જાણવામાં મદદ કરે છે
તુલનાત્મક અભ્યાસની તક પૂરી પાડે છે
તે વૈકલ્પિક માપદંડની પદ્ધતિને સ્વીકારે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ બાબત નામાની મર્યાદા છે ?

તુલનાત્મક અભ્યાસની સગવડ પૂરી પાડે છે
તે અંગત પૂર્વગ્રહોથી અસર ગ્રસ્ત હોય છે
તે કરવેરાની ચુકવવાપાત્ર રકમ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે
ધંધાનું મૂલ્ય નક્કી કરે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબી ચોપડા લખવાની (લેખિત નોંધના) સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

હિસાબી ચોપડા એ ધંધાના વ્યવહારોની ક્રમાનુસાર કરેલી નોંધ છે
હિસાબી ચોપડા એ ખાતાંવહીમાં લખવાના વ્યવહારો છે
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
હિસાબી ચોપડા (લેખિત નોંધ) એ આર્થિક વ્યવહારનું તારણ અને ધંધાકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નફો કે નુકસાન નક્કી કરવાનું કાર્ય :

નામાની મર્યાદા છે
નામાનો લાભ છે
નામાની જરૂરિયાત છે
નામાનો ઉદ્દેશ્ય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP