એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કવિ 'ઉશનસ'નું મૂળ નામ જણાવો.

નર્મદાશંકર રેવાશંકર મહેતા
ચંદ્રપ્રકાશ નટવરલાલ દલાલ
નાનાલાલ પ્રાણલાલ દિવેટિયા
નટવરલાલ કુબેરભાઈ પંડ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
મિલકતની કિંમત કરતા વધુ રકમનો અકસ્માતનો વીમો લેવામાં આવ્યો હોય અને મિલકતને અકસ્માતથી નુકસાન થાય ત્યારે થયેલ નુકસાનની ___ વળતર તરીકે મળવાપાત્ર થશે.

વીમો લીધો હોય તે રકમ
પૂરેપૂરી રકમ
મિલકતની કિંમત અને વિમાની રકમના પ્રમાણમાં થતી રકમ
મિલકતની કિંમત જેટલી રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારીને મળતો મૂળ પગાર, મોંઘવારી ભથ્થુ અને દાકતરી સારવાર ભથ્થુ ___ છે.

આંશિક કરપાત્ર
માલિક માટે કરપાત્ર
સંપૂર્ણ કરપાત્ર
સંપૂર્ણ કરમુક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP