એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રોહન એક કામ 5 મિનિટમાં પુરુ કરે છે તો તેનો કામનો દર ___ કામ/સેકન્ડ થાય

1/5 કામ/સેકન્ડ
5/1 કામ/સેકન્ડ
1/300 કામ/સેકન્ડ
300 કામ/સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જે કરનો નાણાંકીય બોજો અન્ય વ્યક્તિ પર ખસેડવો શક્ય ના હોય તે કયો કર છે ?

સપ્રમાણ કર
દ્રિયમાન કર
પ્રત્યક્ષ કર
પરોક્ષ કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP