એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એપ્રેન્ટિસ તાલીમ પદ્ધતિમાં તાલીમી ઉમેદવારને ચોક્કસ ભથ્થુ આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

બોનસ
કમિશન
પ્રિમિયમ
સ્ટાઈપેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવક વેરો, સંપત્તિ વેરો, ડિવિડન્ડ વહેંચણી વેરો, ગૌણ કે છૂટા કે પરચુરણ લાભ પરના વેરાની અવેજીમાં ___ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે.

સીધા વેરાનો કાયદો (Direct Tax Code)
મૂલ્ય વર્ધિત વેરો (Value Added Tax)
વેચાણ વેરો (Sales Tax)
માલ અને સેવા વેરો (Goods & Service Tax)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એકાંકી વેપારી, ભાગીદારી પેઢી માટે ઓડિટ ફરજિયાત ન હોવા છતાં ઓડિટ કરાવ્યું હોય તો ઘડીક ફી ધંધાનો ___ ખર્ચ ગણાય.

માન્ય
નકામો
ગેરકાનુની
અમાન્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'આકસ્મિક આવકો જેવી કે લોટરી, આંકડા કે શબ્દ વ્યૂહરચના ઘોડા દોડ, પત્તાની રમત, કોઈપણ પ્રકારના સટ્ટા કે જુગારની આવક અંગે: આ દરેક આવકની કરપાત્રતા, સ્વતંત્ર શિર્ષક તરીકે (વ્યક્તિગત, અલગ-અલગ)___ એક શીર્ષક હેઠળની ખોટ, બીજા શીર્ષક હેઠળની આવક સામે ___'

થશે, બાદ મળી શકે નહીં
થશે, બાદ મળે
ન થાય, બાદ મળે
થાય, બાદ મળે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP