સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
એક સીરીઝમાં લાલ લાઈટ દર 3 સેકન્ડ પછી, લીલી લાઈટ દર 9 સેકન્ડ પછી અને પીળી લાઈટ દર 15 સેકન્ડ પછી ઝળકે છે. ત્રણેયને એક સાથે શરૂ કર્યા પછી કેટલી સેકન્ડ પછી ત્રણેય લાઈટ એક સાથે ઝળકશે ?

27 સેકન્ડ
30 સેકન્ડ
45 સેકન્ડ
39 સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
π અને 22/7 માં ___

π સંમેય છે અને 22/7 એ અસંમેય સંખ્યા છે.
π અને 22/7 બન્ને સંમેય સંખ્યા છે.
π અસંમેય સંખ્યા છે અને 22/7 સંમેય સંખ્યા છે.
π અને 22/7 બંને અસંમેય સંખ્યા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP