સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ચૂકવવાની બાકી મજૂરીના હવાલાની અસર ન આપવામાં આવે તો ચોખ્ખો નફો

વાસ્તવિક કરતાં વધુ
વાસ્તવિક જેટલો જ
કોઈ અસર થશે નહિ
વાસ્તવિક કરતાં ઓછો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબી ભૂલો મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકારની હોય છે ?

બે પ્રકારની
છ પ્રકારની
ચાર પ્રકારની
એક પણ પ્રકારની નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જયારે કર્મચારીઓ પોતાની પાસે રહેલી માહિતી, આવડત કે સૂચનને સંચાલકો સાથે વહેંચવામાં ડર અનુભવે છે, ત્યારે ___ પ્રવર્તે છે.

ઝઘડો
વ્યવસ્થાતંત્રીય અશાંતિ
વ્યવસ્થાતંત્રીય શાંતિ
તકરાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો રોકાણ યોજનામાં આયુષ્યના અંતે ભંગાર કિંમત આપવામાં આવી હોય તો છેલ્લા વર્ષનો રોકડ પ્રવાહ શોધતી વખતે ___

ભંગાર કિંમત બાદ કરવામાં આવે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ભંગાર કિંમત ઉમેરવામાં આવે છે.
ભંગાર કિંમત ધ્યાનમાં લેવાતી નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અનૌપચારિક માહિતીસંચાર ___ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

આપેલ તમામ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અવૈધિક માહિતીસંચાર
દ્રાક્ષ-વેલો માહિતીસંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP