બાયોલોજી (Biology)
ગ્લાયકોજન એ શું છે ?

પોલિસૅકૅરાઈડ
પ્રાણી જ સંગૃહીત ખોરાક
વનસ્પતિની કોષદીવાલ
વનસ્પતિનો સંગૃહિત ખોરાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદમાં શ્વસન માટે કઈ રચના આવેલ છે ?

આપેલ તમામ
શ્વાસનળી
ઝાલર
ફેફસાંપોથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક જોડકું અયોગ્ય છે :

કલાત્મક આકર્ષણ - મહાકાયવડ
સંકરણ - પેશીસંવર્ધન
જર્મપ્લાઝમ બેંક - જમીન
લોકસેવા - ફ્લોદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનોના સભ્યો દ્વારા સામાન્ય લોકોને શાની સમજ અપાય છે ?

પેશીસંવર્ધન
ક્લોનીંગ
સંકરણ
લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સેટેલાઈટ અને દંડ ધરાવતાં રંગસૂત્રને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એક્રોસેન્ટ્રિક
સબમેટાસેન્ટ્રિક
ટીલોસેન્ટ્રિક
મેટાસેન્ટ્રિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP