બાયોલોજી (Biology)
નિર્જીવ ઘટકોને કયા વિજ્ઞાનમાં સમાવાય છે ?

રસાયણ વિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન
ભૌતિક વિજ્ઞાન અને આંકડાશાસ્ત્ર
ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રસાયણ વિજ્ઞાન
જીવવિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP