બાયોલોજી (Biology)
નિર્જીવ ઘટકોને કયા વિજ્ઞાનમાં સમાવાય છે ?

જીવવિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાન
ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રસાયણ વિજ્ઞાન
રસાયણ વિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન
ભૌતિક વિજ્ઞાન અને આંકડાશાસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP