તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હરવર

લક્ષ
ચંચળ
હરહંમેશ
બેધ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : લેખું

હિસાબ
લખવું
લાખ
લડવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : દાંડાઈ

નફ્ફટ
નાલાયક
ઉદ્ધતાઈ
ખરાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટ રૂપ આપો. : સરપણ

નાગણ
સગપણ
સપ્રમાણ
સર્વસ્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : સાવલી

નકામું
સલવાયેલું
સાદડી
ગામડું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : પલવાવું

પલટવું
પલળવું
રાજી થવું
સરખું વજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP