તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઓસાણ

યાદ
ઉત્તમ
આ વર્ષે
ઓસત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - ક્યમ

કાયમ
કડુ
કેમ
કાળુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો‌. : દગડ

પથ્થર
સૈન્ય
આંખ
દ્રષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ત્રંબાળું

તરભાણું
પીત્તળનું મોટું તપેલું
ત્રાજવું
ત્રાસુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : જરવું

પચવું
ઝરણું
જીર્ણ
જરખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : નહાર

રાત
નખ
નહેર
દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP