તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : સાવલી

સાદડી
સલવાયેલું
ગામડું
નકામું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - રૂંગું

મંદબુદ્ધિ
રુવાંટી
રુદન
રુદન અને મંદબુદ્ધિ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

લોહવાટ : ચિંતા
ઓરું : નજીક
પરણ : પાંદડું
ઉચાટ : વૈભવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : એમાન

માન
હમણાં
શ્રદ્ધા
નમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - છાંડો

ગાંડો
વિકરાળ
છાંયડો
છોડવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : પલવાવું

રાજી થવું
પલટવું
પલળવું
સરખું વજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP