તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આફૂડું

આજીવન
આરપાર
આપ-લે
આપમેળે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : મુક્તાફળ

કપૂર
શ્રીફળ
કેરી
મોતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘સાખિયા'

સખી
ઘાસ
લાકડાનો ભારો
સાક્ષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : વાવડો

ધ્વજ
સમાચાર
વાયરો
ઘર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : ઠોબારી

ભપકો
કબર
ઠોઠ
ઠીકરું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : ઝાલવું

પકડવું
પકવવું
પકડેલ
ઝાલેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP