તળપદા
નીચે આપેલ "ભાઠો" તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો.

ભાલ
કલૈડું
દલાલી
પથરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પાહણ

આપેલ બંને
નજીક
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પથ્થર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : લેખું

લખવું
હિસાબ
લાખ
લડવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આબોકાર

અલગારી
આપોઆપ
મહેમાનગતિ
આવકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : ઝાલવું

પકડેલ
પકવવું
પકડવું
ઝાલેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પંથક

મુસાફરી
પાંગોઠું
યજમાન
પંથવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP