તળપદા
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ રૂપોના વિકલ્પોમાંથી કથો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

બકાલું - શાકભાજી
ગલઢેરાં – ઝૂંપડાં
ફાંટ - પોટકું
હકડે ઠઠ - ભરચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હરવર

ચંચળ
લક્ષ
હરહંમેશ
બેધ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પૂંપરો

દીકરો
પિંજર
પીપળો
તૂરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : પોહોતો

પહોંચ્યો
પાસે
પહોંચ
પહોંચીયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘સાખિયા'

સખી
સાક્ષી
લાકડાનો ભારો
ઘાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હરફ

શબ્દ
અત્યારે
હરફર
જલ્દી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP