ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો તંત્ર પરનું પરિણામી બાહ્ય ___ શૂન્ય હોય, તો તંત્રનું કુલ રેખીય વેગમાન અચળ રહે છે.

બળ
વિદ્યુતભાર
ટૉર્ક
દળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
___ પરિણામ સ્વરૂપે રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ પળાય છે ?

સમય સમદિગ્ધર્મી છે તેના
અવકાશ સમાંગ છે તેના
અવકાશ સમદિગ્ધર્મી છે, તેના
સમય સમાંગ છે, તેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

માત્ર આકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર અપાકર્ષી બળ
આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP