ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
હવામાં રચાતા પરપોટાની અંદર અને બહારના દબાણનો તફાવત Pi – P0 = 4 T/R છે. જ્યાં R એ પરપોટાની ત્રિજ્યા અને T પ્રવાહીનું પૃષ્ઠતાણ છે, તો પ્રવાહીના પૃષ્ઠતાણનું પારિમાણિક સૂત્ર ___

M¹L¹T-1
M¹L⁰T-2
M¹L⁰T-1
M¹L-1T-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયું સૂત્ર પારિમાણિક રીતે સાચું છે ? (જ્યાં, v = અંતિમ વેગ, v0 =પ્રારંભિક વેગ, a = પ્રવેગ, W = કાર્ય અને d = સ્થાનાંતર છે.)

v = v0 + at²
d = v²-v0² / 2a²
F = W/d
d = v²/2at

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP