ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
મહીથી ઢાઢરના મુખપ્રદેશની વચ્ચે કિનારે આશરે 30 મીટર ઊંચી અને કાંપથી રચાયેલી કરાડો કયા નામે ઓળખાય છે ?

ચાડવા ડુંગરધાર
કોપાલીની ટેકરીઓ
સુવાલીની ટેકરીઓ
ચરોતરની ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP