તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘વરા’

ઝરણું
પ્રસંગો
જમવું
વરૂ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હરવર

હરહંમેશ
બેધ્યાન
ચંચળ
લક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : મહાંણાં

મહેસાણા
મસાલા
માણ
સ્મશાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : પૈહા

પૈસા
પાણા
પાસે
પાછળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : વંત્યાક

ભીંડા
નકામુ
હળદર
રીંગણાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP