ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વાક્ય માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય જણાવો.
ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
કાયમ યાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કંઈક આપવું જોઈએ
યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મનમાં હર્ષ, શોક, ગભરાટ, અહોભાવ વગેરે લાગણીના કારણે જે શબ્દ મોંમાંથી સરી પડે તેને ___ કહે છે ?

ઉભયાન્વયી
નામયોગી
એક પણ નહીં
કેવળપ્રયોગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવો.

ક્ષત્રિય, જ્ઞાત, ર્દગ, દ્વાર, યજ્ઞ, શૃંગ, ત્રાડ
યજ્ઞ, ત્રાડ, ર્દગ, દ્વાર, શૃંગ, ક્ષત્રિય, જ્ઞાત
ક્ષત્રિય, જ્ઞાત, ત્રાડ, ર્દગ, દ્વાર, યજ્ઞ, શૃંગ
ત્રાડ, ર્દગ, દ્વાર, યજ્ઞ, શૃંગ, ક્ષત્રિય, જ્ઞાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP