ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ડૉક્ટરે દર્દીને દવા આપી. - રેખાંકિત ક્રિયાપદ કયા પ્રકારનું છે ?

દ્વિકર્મક
અકર્મક
સકર્મક
સંયુક્ત ક્રિયાપદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયા વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ધ્યાનાએ પાંચ કલાક વાંચ્યું.

કારણવાચક
સમયવાચક
ક્રમવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP