ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

દાદા હરીની વાવ - ભદ્રા
રાણકી વાવ - નંદા
અડાલજની વાવ - જયા
અમૃતવર્ષિણી વાવ - નંદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કોટવાલની શી ફરજ હતી ?

કિલ્લાનું ધ્યાન રાખવું
આપેલ તમામ
કિંમતોનું નિયમન કરવું.
ઘર, શેરીઓ અને રસ્તાને લગતી બાબતોનું સમાધાન કરવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રંગભૂમિના કલાકાર ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદીની પ્રથમ ફિલ્મ કઈ હતી ?

મનોરમા
રાણકદેવી
જેસલ તોરલ
સતી સાવિત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી ગુજરાતનું કયું સ્થળ બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલું નથી ?

કડિયા ડુંગરની ગુફાઓ
દેવની મોરી
જોગીડાની ગુફા
ભુજિયો કોઠો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP