ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતનો કયો ખેત આબોહવાકીય વિસ્તાર પાક ઉત્પાદન માટે સૌથી આદર્શ જમીનો ધરાવે છે ?

ભાલ વિસ્તાર
દક્ષિણ ગુજરાત
મધ્ય ગુજરાત
ઉત્તર ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP