ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
લાખ માટેના મહત્ત્વના જંગલો ક્યાં આવેલાં છે ?

મહેસાણા અને સાબરકાંઠા
પંચમહાલ અને દાહોદ
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા
સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ કયા બે સ્થળોનું અંતર સૌથી વધારે છે ?

સાપુતારાથી દ્વારકા
ભુજથી દ્વારકા
વલસાડથી ભુજ
કંડલાથી સાપુતારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં કયા યુગના ભૂસ્તરો જોવા મળતા નથી ?

તૃતીય જીવયુગ
દ્વિતીય જીવયુગ
પ્રથમ જીવયુગ
ચતુર્થ જીવયુગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP