બાયોલોજી (Biology)
સજીવના તંત્રના કાર્ય માટે પ્રાપ્ત શક્તિ એટલે.....

રાસાયણિક ઊર્જા
યાંત્રિક ઊર્જા
મુક્ત ઊર્જા
સંગૃહીત ઉર્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જાતિને શું ગણવામાં આવે છે ?

વર્ગીકરણનો સૌથી નીચેનો પાયાનો એકમ
માનવીના મગજ દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ કુત્રિમ ખ્યાલ જેની કોઈ ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપી શકાય નહીં.
વર્ગીકરણનો પાયાનો એકમ
વર્ગીકરણશાસ્ત્રીઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ વર્ગીકરણનો એકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્વસ્તિક ચોકડીનો આધાર કોના પર છે ?

રંગસૂત્રની લંબાઈ પર
જનીનોની સંખ્યા પર
જનીનોની અદલાબદલી પર
રંગસૂત્રની સંખ્યા પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંશિક સ્વયંજનન પામતી અંગિકાઓ કઈ છે ?

હરિતકણ અને ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર અને હરિતકણ
ગોલ્ગીકાય અને અંતઃકોષરસજાળ
કણાભસૂત્ર અને લાઇસોઝોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનનું મહત્વ કયા કારણસર વધતું જાય છે ?

આર્થિક ઉત્પાદન માટે
વધુ વનસ્પતિઓનો ઉછેર
પ્રજનનસંબંધી કાર્ય માટે
નાશપ્રાયઃ વનસ્પતિઓના સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP