કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

બિન્ની બંસલ
સત્ય નાદેલા
સુંદર પિચાઈ
જેફ બેસોય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ ફોટોગ્રાફને કોમ્યુટરની અંદર ડીજીટલ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સ્કેનર
પ્રિન્ટર
આમાંથી એક પણ નહિ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

ટ્રેક બોલ
પ્રોજેકટર
મોનિટર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP