કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યૂટરની ભાષા
કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
સફરજન
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કાબડ કાર્ડ
કોક્ષાઈડ બાર
કાર્બન કોપી
કોપલેક્ષ કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP