કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

આપેલ તમામ
કિંમતમાં ફાયદા
વિશ્વસનીયતા
રિસોર્સ શેરીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Control Panel > mouse
Hardware setting
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Setting> mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Pupil Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP