કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનું બટન દબાવી રાખી ખસેડવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રોપિંગ
પોઈન્ટિંગ
ડ્રેગિંગ
પિનીન્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
HTTP નું પૂરુંનામ જણાવો.

હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સપોટર પ્રોટોકો
હાઈપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઇડેફીનેશન ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટેકશન
હાયપરાઈઝ ટેક્સમો ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

ભૌતિક ટોપોલોજી
રેન્ડમ ટોપોલોજી
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP